§ 1 DISPOZIȚII GENERALE

 1. Acest document definește politica de confidențialitate a magazinului online Nanomax.co, care funcționează la https://nanomax.co/, operat de VAIA Prosta Spółka Akcyjna, cu sediul social în Bielsko-Biała, la Jana Szajtera nr 2G/2, 43-300 (Bielsko-Biała), înscris în Registrul Întreprinzătorilor din Registrul Național al Instanțelor Judecătorești ținut de Tribunalul Districtual din Bielsko-Biała, Secția a 8-a Comercială a Registrului Național al Instanțelor Judecătorești, sub numărul KRS 0001028004, REGON 524867727, NIP 5472237249, care include în special reglementări privind protecția datelor cu caracter personal și securitatea altor date introduse pe site-ul web de către utilizator.
 2. Politica de confidențialitate este o anexă integrantă la Regulamentul magazinului online https://nanomax.co/.

§2 DEFINIȚII

Termenii utilizați în prezentul document au următorul înțeles:

 1. Operatorul de date cu caracter personal (denumit și controlor) – VAIA Prosta Spółka Akcyjna cu sediul social în Bielsko-Biała, Jana Szajtera nr 2G/2, 43-300 (Bielsko-Biała), înscrisă în Registrul antreprenorilor din Registrul național al tribunalelor ținut de Tribunalul districtual din Bielsko-Biała, Secția a 8-a comercială a Registrului național al tribunalelor, cu numărul KRS 0001028004, REGON 524867727, NIP 5472237249.
 2. Site web – site-ul web disponibil la adresa https://nanomax.co/, precum și oricare și toate subpaginile acestuia,
 3. Utilizator – o persoană fizică care utilizează site-ul web și introduce datele sale personale pe acesta.
 4. Date cu caracter personal – informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă prin unul sau mai mulți factori specifici care determină identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială, inclusiv imagini, înregistrări vocale, date de contact, date de localizare, informații conținute în corespondență, informații colectate prin intermediul echipamentelor de înregistrare sau al altor tehnologii similare,
 5. GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE,
 6. Regulament – Regulamentul Nanomax.co. magazin online.

§3 PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Operatorul este operatorul de date cu caracter personal în sensul RGPD.
 2. Operatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu legile relevante, inclusiv, în special, cu RGPD, și în conformitate cu principiile prevăzute în aceste legi.
 3. Operatorul informează cu privire la prelucrarea datelor în momentul colectării. Operatorul prelucrează datele dumneavoastră în măsura, în timpul și în scopul indicate de fiecare dată în informațiile furnizate în formularele utilizate pentru colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 4. Operatorul transferă datele cu caracter personal numai către subcontractanții de încredere ai Operatorului, adică curieri, furnizori responsabili de operarea sistemelor IT, entități precum depozite, bănci și operatori de plăți, entități care furnizează servicii de contabilitate, servicii juridice, agenții de marketing (pentru servicii de marketing), entități care furnizează alte servicii IT și software.
 5. Operatorul are dreptul de a transfera datele cu caracter personal selectate către autoritățile competente și către terți, în cazul în care o astfel de necesitate rezultă din legile aplicabile și în cazul în care aceste entități fac o cerere pentru astfel de date pe baza unui temei juridic adecvat.
 6. Operatorul asigură securitatea datelor cu caracter personal prelucrate și confidențialitatea acestora, precum și accesul utilizatorului la informațiile privind prelucrarea datelor. În cazul în care, în ciuda măsurilor de securitate instituite, ar avea loc o încălcare a protecției datelor cu caracter personal (de exemplu, o “scurgere” sau o pierdere de date) și o astfel de încălcare ar putea cauza un risc ridicat de încălcare a drepturilor sau libertăților utilizatorului, operatorul informează utilizatorul cu privire la un astfel de eveniment, în conformitate cu legea.
 7. Utilizatorul poate contacta operatorul de date. Informațiile de contact sunt următoarele:

Adresa de corespondență:

Jana Szajtera nr 2G/2, 43-300 Bielsko-Biała

Adresa de e-mail:

rodo@nanomax.co

Număr de telefon

+48 12 400 44 00

§4 SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Operatorul utilizează toate capacitățile tehnice și organizatorice de care dispune pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorului și pentru a le proteja împotriva distrugerii accidentale sau intenționate, a pierderii accidentale, a modificării, a divulgării sau a accesului neautorizat. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi păstrate și prelucrate pe servere cu un nivel ridicat de securitate, cu măsuri de siguranță corespunzătoare care îndeplinesc cerințele legislației poloneze.
 2. Datele încredințate sunt păstrate pe hardware și servere de înaltă performanță în centre de stocare a informațiilor securizate corespunzător, accesibile exclusiv persoanelor autorizate.
 3. Operatorul desfășoară activitățile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu toate cerințele legale și tehnice impuse de reglementările privind protecția datelor cu caracter personal. Operatorul analizează în permanență riscurile asociate cu prelucrarea datelor cu caracter personal și se asigură că numai persoanele autorizate au acces la date și numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a-și îndeplini sarcinile.
 4. Operatorul ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că subcontractanții săi și alte entități care cooperează oferă, de asemenea, garanții de aplicare a unor măsuri de securitate adecvate ori de câte ori prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.
 5. Operatorul se angajează să păstreze copii de rezervă care conțin datele dumneavoastră cu caracter personal.

§ 5 DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 1. În cazul oricărei modificări a datelor cu caracter personal, trebuie să le actualizați prin trimiterea unui mesaj corespunzător către operator.
 2. Aveți următoarele drepturi:
  1. dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal,
  2. dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care operatorul le prelucrează,
  3. dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal,
  4. dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (pe această bază, puteți solicita ștergerea datelor a căror prelucrare nu mai este necesară pentru a îndeplini oricare dintre scopurile pentru care au fost colectate),
  5. dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal,
  6. dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal,
  7. dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing (puteți să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing în orice moment, fără a fi nevoie să justificați această obiecție),
  8. dreptul de a vă opune altor scopuri de prelucrare a datelor (vă puteți opune în orice moment – din motive legate de situația dvs. particulară – prelucrării datelor cu caracter personal care este efectuată pe baza intereselor legitime ale operatorului; o astfel de opoziție necesită o justificare),
  9. dreptul de a retrage consimțământul, în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului dat (retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia),
  10. dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, care are jurisdicție asupra reședinței dvs. obișnuite, a locului de muncă sau a locului în care a fost comisă presupusa încălcare. În Polonia, autoritatea de supraveghere este președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal.
 3. Operatorul poate refuza să șteargă datele dumneavoastră cu caracter personal dacă păstrarea acestora este necesară din cauza obligației impuse de lege operatorului.
 4. Aveți dreptul de a depune o cerere de exercitare a drepturilor dumneavoastră indicate mai sus prin scrisoare sau prin poștă electronică (e-mail). Detaliile de contact ale operatorului sunt indicate la punctul 3.7.
 5. În cazul în care, pe baza cererii menționate la alineatul (4), operatorul nu poate determina și identifica persoana fizică la care se referă cererea, acesta va solicita informații suplimentare de la solicitant. În cazul în care nu se furnizează informații suplimentare, cererea solicitantului este respinsă.
 6. Operatorul răspunde la cerere în termen de o lună de la primirea acesteia. În cazul în care este necesar să se prelungească această perioadă, operatorul informează solicitantul cu privire la motivele care stau la baza acestei prelungiri și la data preconizată pentru răspunsul la cerere.

§ 6 BAZA, SCOPUL ȘI PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri și din următoarele motive:
  1. Utilizarea site-ului web:

Datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor care utilizează site-ul web (inclusiv adresa IP sau alți identificatori și informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor sau al altor tehnologii similare) sunt prelucrate de către operator în scopul:

 1. furnizarea de servicii prin mijloace electronice [temei juridic: necesitatea prelucrării pentru executarea contractului – articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD],
 2. scopuri analitice și statistice [temei juridic: consimțământul – articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD],
 3. stabilirea și urmărirea creanțelor sau apărarea împotriva creanțelor [temei juridic: interesul legitim al operatorului – articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, care este de a proteja drepturile operatorului].
 4. Înregistrare pe site, formular de comandă:

Pentru a stabili, opera și menține un cont de utilizator, vi se cere să furnizați datele personale indicate în formularul de înregistrare. Pentru a plasa o comandă pe site-ul web, vi se solicită să furnizați datele cu caracter personal indicate în formularul de comandă. Nu este obligatoriu să furnizați date, dar refuzul de a face acest lucru va duce la imposibilitatea de a plasa o comandă. Datele cu caracter personal indicate de dumneavoastră sunt prelucrate de către Operator în scopul:

 1. furnizarea de servicii electronice și încheierea unui contract de vânzare [temei juridic: necesitatea prelucrării pentru executarea contractului – articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD],
 2. scopuri analitice și statistice [temei juridic: consimțământul – articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD],
 3. stabilirea și urmărirea creanțelor sau apărarea împotriva creanțelor [temei juridic: interesul legitim al operatorului – articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, care este de a proteja drepturile operatorului].
 4. Buletin informativ:

Dumneavoastră, care ați notificat Operatorul cu privire la dorința de a face acest lucru, primiți mesaje de e-mail cu conținut publicitar. Înscrierea la Buletinul informativ implică furnizarea de date cu caracter personal către Operator. Furnizarea de date nu este obligatorie, dar refuzul de a furniza astfel de date va duce la imposibilitatea de a furniza buletinul informativ. Datele cu caracter personal indicate de Utilizator sunt prelucrate de către Administrator în scopul:

 1. prestarea de servicii prin mijloace electronice [temei juridic: necesitatea prelucrării pentru executarea contractului – articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD – în cadrul datelor necesare pentru expedierea buletinului informativ],
 2. scopuri analitice și statistice [temei juridic: consimțământul – articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD],
 3. stabilirea și urmărirea creanțelor sau apărarea împotriva creanțelor [temei juridic: interesul legitim al operatorului – articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, care este de a proteja drepturile operatorului].
 4. Marketing

Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a desfășura activități de marketing, care pot consta, în special, în afișarea către dumneavoastră a unui conținut de marketing care corespunde intereselor dumneavoastră sau în trimiterea de informații comerciale prin mijloace electronice în scopuri legate de marketingul direct de bunuri și servicii. În acest caz, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către operator pe baza consimțământului dumneavoastră [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD], care poate fi revocat. Îndeplinirea scopurilor de marketing ale Operatorului poate fi realizată prin crearea de profiluri, care implică prelucrarea automată a datelor cu caracter personal și evaluarea acestora în scopul analizării comportamentului dvs. și al creării unei previziuni pentru viitor, care este necesară pentru a vă afișa conținut în conformitate cu preferințele și interesele dvs. individuale.

 1. Formular de contact, corespondență tradițională și electronică (e-mail)

Puteți trimite mesaje către operator prin e-mail, utilizând informațiile de contact ale operatorului disponibile pe site-ul web, Termenii și condițiile site-ului web sau prezenta politică de confidențialitate, precum și prin intermediul formularului de contact disponibil pe site-ul web. Datele cu caracter personal conținute în această corespondență sunt utilizate de către operator exclusiv în scopul comunicării și soluționării problemei la care se referă corespondența. Temeiul prelucrării datelor este interesul legitim al operatorului – articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD – care constă în întreținerea corespondenței care îi este adresată în legătură cu activitățile sale comerciale, iar în cazul unui contact legat de serviciile furnizate sau de un acord – necesitatea prelucrării pentru executarea acordului – articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD.

 1. Contact telefonic

Puteți contacta operatorul prin telefon în scopuri legate de serviciile furnizate sau de contractul încheiat, precum și pentru alte aspecte. În cazul unui contact telefonic în probleme care nu au legătură cu contractul încheiat sau cu serviciul furnizat, operatorul poate solicita date cu caracter personal numai dacă este necesar pentru a trata problema semnalată. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este interesul legitim al operatorului – articolul 6(1)(f) din RGPD – constând în necesitatea de a rezolva un caz raportat legat de activitatea sa comercială, iar în cazul unui contact legat de serviciile furnizate sau de un acord – necesitatea prelucrării pentru a executa acordul – articolul 6(1)(b) din RGPD.

 1. Profiluri social media

Controlorul are profiluri pe rețelele de socializare (inclusiv Instagram, Facebook). Operatorul prelucrează datele cu caracter personal lăsate de persoanele care răspund la profiluri, de exemplu, comentarii sau ID-uri web. Operatorul utilizează aceste date pentru a menține în mod eficient profilurile, pentru a permite activitatea pe aceste profiluri, precum și în scopuri analitice sau statistice. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este interesul legitim al operatorului – articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD – de a-și promova activitățile și serviciile furnizate, eventual în scopul de a revendica pretenții sau de a se apăra împotriva pretențiilor terților. Cele de mai sus nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către rețelele de socializare. Pentru a afla despre regulile de prelucrare a datelor de către rețelele sociale, vă rugăm să citiți politicile acestora privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 1. Perioada de prelucrare a datelor depinde de serviciul furnizat, de scopul și de temeiul prelucrării. Principiul este de a prelucra datele pe durata serviciului sau a comenzii. În cazul în care baza prelucrării datelor cu caracter personal este consimțământul, datele vor fi prelucrate până la retragerea efectivă a consimțământului. În cazul în care temeiul prelucrării datelor cu caracter personal este interesul legitim al operatorului, datele vor fi prelucrate până la formularea unei obiecții efective.
 2. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal menționată la alineatul (2) poate fi prelungită în cazul în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, investigarea și apărarea unor posibile reclamații. După această perioadă, datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai dacă și în măsura în care acest lucru este cerut de legislația aplicabilă.
 3. După expirarea perioadei de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal sunt șterse sau anonimizate în mod ireversibil.

§ 7 POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

 1. Controlorul utilizează module cookie. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni trimise (salvate) de către site-ul web pe dispozitivul dvs. terminal (de exemplu, computer, smartphone).
 2. Operatorul utilizează cookie-uri pentru a furniza servicii pe cale electronică, pentru a îmbunătăți și spori calitatea acestora, precum și în scopuri analitice și statistice și pentru a adapta site-ul web la nevoile utilizatorilor săi. Prin utilizarea modulelor cookie, operatorul personalizează conținutul și publicitatea. Operatorul împărtășește informații despre modul în care utilizați site-ul web cu parteneri sociali, publicitari și analitici de încredere, pentru a oferi cea mai bună calitate posibilă a operațiunilor de comerț electronic, analiză, personalizare și personalizare.
 3. Site-ul utilizează două tipuri de module cookie: module cookie de sesiune și module cookie persistente. Cookie-urile “de sesiune” sunt fișiere temporare care sunt stocate pe dispozitivul final al utilizatorului până când acesta se deconectează, părăsește site-ul web sau închide software-ul (browserul web). Cookie-urile “permanente” sunt stocate pe dispozitivul final al utilizatorului pentru perioada de timp specificată în parametrii cookie-urilor sau până când sunt șterse de către utilizator.
 4. Operatorul utilizează următoarele tipuri de module cookie pe site-ul web:
  1. esențiale – pentru a permite utilizarea serviciilor și funcționalităților disponibile pe site-ul web, cum ar fi cele utilizate pentru gestionarea autorizării utilizatorilor sau pentru a umple coșul de cumpărături în cazul cumpărăturilor online;
  2. funcționale – permit reținerea și personalizarea alegerilor utilizatorului pe site, de exemplu, în ceea ce privește preferințele lingvistice, dimensiunea fontului, aspectul site-ului etc.; analitice – permit obținerea unei serii de informații, inclusiv numărul de vizite și sursele de trafic pe site. Colectarea acestor date este utilizată pentru a determina, care sunt paginile cel mai frecvent vizitate și conduce la crearea de statistici privind traficul pe Site. Aceste date sunt utilizate de către Administrator pentru a îmbunătăți performanța site-ului web. Datele colectate sunt prelucrate în formă anonimă. Aceste tipuri de cookie-uri includ cookie-urile Google Analytics;
  3. publicitate – permite adaptarea conținutului afișat pe site-ul web și în afara acestuia, inclusiv reclame, la interesele utilizatorilor. Datele privind istoricul de navigare, activitatea de pe site-ul web (de exemplu, istoricul achizițiilor, utilizarea serviciilor, tipul de conținut și de reclame afișate) sau datele de geolocalizare pot fi utilizate pentru a prezenta conținut personalizat. Pe baza informațiilor din cadrul serviciului și a activității utilizatorului pe alte servicii, se elaborează un profil al intereselor utilizatorului.
 5. Cookie-urile funcționale, analitice și publicitare pot fi instalate de către Administrator și partenerii săi de încredere prin intermediul site-ului web.
 6. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în legătură cu utilizarea cookie-urilor necesare este necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal pentru executarea unui acord [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD]. În cazul altor cookie-uri, temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este interesul legitim al operatorului sau consimțământul utilizatorului [articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (f) din RODO]. Operatorul, pentru a utiliza cookie-uri funcționale, analitice și publicitare, trebuie să obțină consimțământul Utilizatorului.
 7. Consimțământul menționat la alineatul (5) se acordă prin intermediul formularului relevant afișat în timpul primei vizite pe site-ul web. Consimțământul acordat poate fi retras sau modificat în orice moment.
 8. Puteți modifica setările cookie-urilor din browserul dvs. web.
 9. Modificarea setărilor cookie-urilor și a tehnologiilor similare poate afecta modul de funcționare a site-ului web și serviciile pe care le oferă.
 10. Site-ul utilizează instrumente ale unor terțe părți pentru a colecta cookie-uri. Aceste entități procesează cookie-uri în conformitate cu termenii politicilor lor de confidențialitate și a altor documente privind standardele privind cookie-urile: ………..

§8 LOGI

 1. În conformitate cu practica majorității site-urilor web, operatorul stochează cererile HTTP adresate serverului său (jurnalele serverului). În consecință, controlorul stochează următoarele informații:
  1. Adresele IP de la care utilizatorii navighează pe informațiile furnizate pe site-ul nostru;
  2. ora la care a fost primită interogarea;
  3. timp de răspuns;
  4. numele stației clientului – identificarea se realizează prin HTTP;
  5. informații privind erorile din tranzacțiile HTTP;
  6. Adresa URL a unei pagini vizitate anterior de către utilizator (HTTP referrer);
  7. informații despre browserul dumneavoastră.
 2. Jurnalele colectate vor fi stocate pe o perioadă nedeterminată ca materiale auxiliare în scopul administrării site-ului web. Informațiile conținute nu vor fi dezvăluite nimănui în afara persoanelor autorizate să administreze site-ul web. Fișierele jurnal pot fi utilizate pentru a genera statistici care constituie un ajutor în administrarea site-ului web. Rezumatele sub formă de astfel de statistici nu trebuie să conțină elemente de identificare a vizitatorilor site-ului web.
 3. Operatorul prelucrează informațiile conținute în jurnale în scopuri tehnice și administrative, pentru a asigura securitatea sistemului IT și gestionarea acestui sistem, precum și în scopuri analitice și statistice – în acest sens, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este interesul legitim al operatorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD].

§ 9 TRANSFERUL DE DATE ÎN AFARA SEE

 1. Ca parte a utilizării de către Operator a instrumentelor de sprijinire a operațiunilor sale zilnice furnizate, de exemplu, de Google, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate într-o țară din afara Spațiului Economic European (SEE), în special în Statele Unite ale Americii (SUA) sau într-o altă țară în care o entitate care cooperează cu aceasta menține instrumente de prelucrare a datelor cu caracter personal în cooperare cu Operatorul. Operatorul transferă datele cu caracter personal în afara SEE numai atunci când este necesar și cu un grad adecvat de protecție, în principal prin utilizarea clauzelor contractuale standard emise de Comisia Europeană.

§ 10 DISPOZIȚII FINALE

 1. Această politică de confidențialitate este supusă actualizărilor în legătură cu analiza continuă a condițiilor tehnice și juridice legate de prelucrarea datelor cu caracter personal.
 2. Această politică de confidențialitate este în vigoare de la ……………….

COMUNICARE

Operatorul datelor cu caracter personal prelucrate în legătură cu utilizarea de către dvs. a site-ului web Nanomax.co este administrat de VAIA Prosta Spółka Akcyjna, cu sediul social în Bielsko-Biała, adresa de e-mail: …………….

Pe acest site web folosim fișiere cookie (așa-numitele “cookie-uri”), în care datele dumneavoastră personale pot fi stocate și apoi prelucrate în scopuri analitice și de marketing. Informațiile obținute pot fi partajate cu partenerii noștri de publicitate, de social media și de analiză. Pentru mai multe informații, consultați Politica noastră de confidențialitate. Permițând cookie-urile pe care le alegeți, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră în măsura în care doriți.

Nu uitați că vă puteți retrage în orice moment consimțământul pentru utilizarea modulelor cookie și pentru prelucrarea datelor.

Permiteți cookie-urile selectatePermiteți toate cookie-urile

După selectarea butonului “Allow selected cookies” (Permiteți cookie-urile selectate), ar trebui să apară următoarea listă:

Atunci când faceți clic pe orice grup de module cookie, ar trebui să apară o descriere a grupului respectiv, precum și informații despre modulele cookie care au fost clasificate în el, împreună cu detalii despre fișiere.

Informații pentru modulele cookie “esențiale”:

Esențial
Cookie-urile esențiale permit funcționarea eficientă a site-ului web. Fără acestea, este posibil ca site-ul web să nu funcționeze așa cum ar trebui.
Lista fișierelor cookie
Numele fișieruluiFurnizor de fișiereScopul utilizăriiData expirăriiTip

Informații pentru modulele cookie “funcționale”:

Funcționalitățile site-ului web
Modulele cookie funcționale colectează informații despre preferințele dumneavoastră în ceea ce privește utilizarea și utilizarea site-ului web. Acestea vă permit să vă personalizați mai bine site-ul.
Lista fișierelor cookie
Numele fișieruluiFurnizor de fișiereScopul utilizăriiData expirăriiTip

Informații pentru modulele cookie “Publicitate”:

Publicitate
Cookie-urile publicitare vă permit să adaptați reclamele afișate în funcție de interesele dumneavoastră. Conținutul publicitar în cauză poate fi afișat atât pe site-ul nostru, cât și în afara acestuia.
Lista fișierelor cookie
Numele fișieruluiFurnizor de fișiereScopul utilizăriiData expirăriiTip

Informații pentru modulele cookie “analitice”:

Analitic
Cookie-urile analitice ne permit să evaluăm numărul de vizite pe site-ul web și să analizăm comportamentul utilizatorilor pe site. Acestea sunt, de asemenea, utilizate în scopuri statistice.
Lista fișierelor cookie
Numele fișieruluiFurnizor de fișiereScopul utilizăriiData expirăriiTip

Informații pentru modulele cookie “Neclasificate”:

Neclasificat
Acest grup include cookie-uri care nu au putut fi clasificate în grupurile anterioare.
Lista fișierelor cookie
Numele fișieruluiFurnizor de fișiereScopul utilizăriiData expirăriiTip

Confirmarea consimțământului pentru utilizarea modulelor cookie trebuie să se facă prin apăsarea butonului indicat:

Sunt de acord cu cookie-urile selectate

Main Menu